Virtway Invest värnar om din personliga integritet och säkerhet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Denna personuppgiftspolicy förklarar därför hur och varför Virtway Invest samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 

 

1. Grundläggande information 

 

1.1 All behandling av personuppgifter som Virtway Invest utför sker i en enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan relevant lagstiftning. Genom att du godkänner denna policy är du införstådd med att vi använder dina personuppgifter på nedan angivna sätt.

1.2 Virtway Invest förbinder sig att endast hantera personuppgifter i enlighet med denna policy. 

 

2. När behandlar vi dina personuppgifter? 

 

2.1 Virtway Invest behandlar dina personuppgifter när du genomför aktieköp, har en pågående dialog om aktieköp, tackat ja till att ta emot information över e-post. 

 

3. Vilka personuppgifter inhämtas? 

 

3.1 Virtway Invest inhämtar, lagrar och använder endast personuppgifter som är nödvändiga, väsentliga och förenliga med ändamålet. Vi kan komma att behandla följande uppgifter: 

 

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kundnummer, uppgifter om aktieinnehav. 

 

3.2 Som aktieägare kan du när som helst uppdatera eller ändra dina uppgifter genom att kontakta oss på dataskydd@virtwayinvest.com.

 

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund? 

 

4.1 Virtway Invest behandlar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra aktieägare och potentiella aktieägare information på ett ändamålsenligt sätt. För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på. 

 

4.2 Virtway Invest måste enligt lag behandla dina personuppgifter som aktieägare genom att föra en aktiebok. Information så som telefonnummer samt e-postadress behandlas för att kunna bistå med information om Virtway Invest samt våra bolagsinnehav.

 

4.3 Virtway Invest behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Samtycker du muntligt att få information via e-post från oss behandlar vi namn, personnummer, adress, telefonnummer samt e-post. Detta för att vi på ett kvalitativt sätt ska kunna förmedla information inför ett aktieköp. Väljer du att tacka Nej till erbjudandet om aktieköp tar vi omedelbart bort alla dina personuppgifter. Vi lagrar dina personuppgifter upp till en månad och tar sedan bort all information så vidare du inte vill föra dialogen vidare eller blir aktieägare, då gäller punkt 4.2.

 

4.4 Virtway Invest behandlar uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Är du aktieägare i Virtway Invest kan vi komma att använda din e-postadress för att skicka ut information. Om du motsätter dig från att vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt kommer vi inte göra det i framtiden. Kontakta oss då på dataskydd@virtwayinvest.com.

 

4.5 Virtway Invest behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser. Det gäller exempelvis behandling som är nödvändig för att uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen. 

 

4.6 Virtway Invest kan i vissa fall använda automatiserat beslutsfattande för direkt marknadsföring om det är tillåtet enligt lag eller annan författning eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling. 

 

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

 

5.1 Virtway Invest sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Personuppgifterna kommer att gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål vilka de samlats in. Dina personuppgifter kommer tas bort en månad efter samtycke till information över e-post om du inte vill fortsätta dialogen om eventuellt aktieköp eller om du väljer att bli aktieägare. Väljer du att tacka nej till erbjudandet om aktieköp tas dina personuppgifter bort direkt.

 

5.2 Virtway Invest kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Virtway Invest:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. 

 

6. Dina rättigheter 

 

6.1 Virtway Invest ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att du har rätt att: 

 

1. Få tillgång till dina behandlade personuppgifter. Det innebär även att du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av dina personuppgifter. 

 

2. Begära att vi rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. 

 

3. Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller då du inte längre samtycker till behandlingen. Rätten gäller inte om det finns annan rättslig 

grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för Virtway Invest att behandla personuppgifterna. 

 

4. Få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål. 

 

5. Begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format och få 

uppgifterna överförda från Virtway Invest till en annan personuppgiftsansvarig (sk. dataportabilitet). 

 

6. Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns annan rättslig grund till det. 

 

7. Motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Invändning mot sådan behandling sker genom meddelande via e-post till dataskydd@virtwayinvest.com. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandling för sådant marknadsföringsändamål. 

 

8. Inge eventuella klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen. 

 

6.2 Virtway Invest kommer att underrätta varje tredje part som har tillgång till dina personuppgifter om eventuella ändringar begärs för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas på det sätt som beskrivs ovan. 

 

 

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till? 

 

7.1 Virtway Invest förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till en tredje part, såsom Virtway Invests emissionsbank.

 

7.2 Tredje part får endast använda uppgifterna om rättslig grund för behandlingen finns eller om det annars finns en rättslig skyldighet för tredje part att behandla uppgifterna.

 

7.3 Virtway Invest kan komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning, för att tillvarata Virtway Invest:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. 

 

7.4 Virtway Invest kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part. 

 

8. Ändringar av personuppgiftspolicyn 

 

8.1 Virtway Invest förbehåller sig rätten att när som helst ändra personuppgiftspolicyn. Innan ändring sker kommer du underrättas om detta. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att invända mot behandlingen genom att skicka e-post till dataskydd@virtwayinvest.com.

 

 

9. Cookies 

 

9.1 När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Mer information om hur vi behandlar cookies kan du läsa om i vår cookiepolicy på www.virtwayinvest.com. 

 

 

10. Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig 

 

Virtway Invest AB (publ)

E-post: dataskydd@virtwayinvest.com

Telefonnummer: 031-41 10 68

Besöksadress: Kungsgatan 41

Postadress: 411 15 Göteborg